جدید فیلم آموزش الکترونیک2 نمایش بزرگتر

فیلم آموزش الکترونیک2

محصول جدید

نام فیلم آموزشی: الکترونیک2

مدرس: ایمان قطبی

محل تدریس: -

جزییات بیشتر

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

الکترونیک ۲ از دروس اصلی مهندسی برق و تکمیل کننده مباحث درس الکترونیک ۱ است.
این درس با بررسی پایه ای تقویت کننده های یک و چند طبقه، پاسخ فرکانسی، تقویت کننده تفاضلی، فیدبک، تقویت کننده توان و آپ - امپ به شناخت دانشجو از آنالیز و طراحی مدارات آنالوگ عمق می بخشد.

ایمان قطبی
ایمان قطبی

ایمان قطبی فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.


لیست درسها و جلسات:
جلسه 0 - طرح درس
افزاره ها و تقویت کننده های یک طبقه
جلسه 1 - مروری بر BJT.
جلسه 2 - مروری بر MOSFET.
جلسه 3 - Depletion Type MOSFET (ماسفت حالت تهی یا کاهشی)
جلسه 4 - JFET
جلسه 5 - اثر بدنه (Body Effect)
جلسه 6 - حل تمرین از JFET و MOSFET تخلیه ای
جلسه 7 - حل تمرین از تقویت کننده یک طبقه
جلسه 8 - حل تمرین از اثر بدنه
بار فعال، آینه جریان، تقویت کننده های چند طبقه مجتمع
جلسه 9 - بارهای فعال BJT
جلسه 10 - بارهای فعال MOSFET.
جلسه 11 - ضرب کننده VBE و VGS
جلسه 12 - آینه های جریان - آینه جریان BJT ابتدایی
جلسه 13 - آینه جریان ساده BJT تقویت شده.
جلسه 14 - آینه جریان ساده MOSFET.
جلسه 15 - آینه جریان ویدلر (Widlar)
جلسه 16 - آینه جریان کسکد BJT.
جلسه 17 - آینه جریان کسکد MOSFET.
جلسه 18 - آینه جریان ویلسون BJT.
جلسه 19 - آینه جریان ویلسون MOSFET.
جلسه 20 - تقویت کننده کسکد و کسکد تاشده
جلسه 21 - حل تمرین بار فعال
جلسه 22 - حل تمرین بار فعال
جلسه 23 - حل تمرین
جلسه 24 - طراحی
زوج تفاضلی
جلسه 25 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی BJT
جلسه 26 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی MOSFET.
جلسه 27 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی BJT
جلسه 28 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی MOSFET.
جلسه 29 - بهره تفاضلی
جلسه 30 - نیم مدار تفاضلی
جلسه 31 - بهره حالت مشترک
جلسه 32 - CMRR
جلسه 33 - حل تمرین
جلسه 34 - زوج تفاضلی با بار آینه جریان
جلسه 35 - بهره مد مشترک در زوج تفاضلی با بار آینه جریان
جلسه 36 - حل تمرین
جلسه 37 - غیرخطسانی در زوج تفاضلی - خطی سازی
جلسه 38 - Mismatch در زوج تفاضلی
جلسه 39 - حل تمرین
پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها
جلسه 40 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانسی
جلسه 41 - خازن های انگلی دیود و BJT
جلسه 42 - خازن های انگلی MOSFET - بخش نخست
جلسه 43 - خازن های انگلی MOSFET - بخش دوم
جلسه 44 - خازن های انگلی MOSFET - بخش سوم
جلسه 45 - تابع تبدیل، پاسخ فرکانسی، دیاگرام بودی
جلسه 46 - نمونه ای از دیاگرام بودی
جلسه 47 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش نخست
جلسه 48 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش دوم
جلسه 49 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش سوم
جلسه 50 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - مثال
جلسه 51 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
جلسه 52- پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
جلسه 53- محاسبه دو مقاومت مهم در روش ثابت زمانی های مدار باز
جلسه 54 - پاسخ فرکانس بالای طبقه سورس (امیتر) مشترک
جلسه 55 - پاسخ فرکانس بالای طبقه گیت (بیس) مشترک
جلسه 56 - پاسخ فرکانس بالای طبقه درین (کلکتور) مشترک
جلسه 57 - پاسخ فرکانس بالای کسکود
فیدبک
جلسه 58 - مقدمه ای بر فیدبک
جلسه 59 - مزایای فیدبک
جلسه 60 - اثر فیدبک در افزایش پهنای باند
جلسه 61- اثر خطی سازی فیدبک
جلسه 62 - انواع تقویت کننده ها از نظر ورودی و خروجی
جلسه 63 - انواع شبکه های فیدبک
جلسه 64 - مروری بر دو قطبی ها
جلسه 65 - کدام ماتریس برای کدام شبکه فیدبک
جلسه 66 - فیدبک ولتاژ - ولتاژ
جلسه 67 - حل مسئله از فیدبک ولتاژ - ولتاژ
جلسه 68 - فیدبک جریان - ولتاژ
جلسه 69 - مثال از فیدبک جریان - ولتاژ
جلسه 70 - فیدبک ولتاژ - جریان
جلسه 71 - مثال از فیدبک ولتاژ - جریان
جلسه 72 - فیدبک جریان - جریان
جلسه 73 - مثال از فیدبک جریان - جریان
جلسه 74 - حل تمرین
جلسه 75 - فیدبک مثبت
تقویت کننده های توان
جلسه 76 - مقدمه
جلسه 77 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش نخست)
جلسه 78 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش دوم)
جلسه 79 - تقویت کننده توان کلاس B
جلسه 80 - تقویت کننده توان کلاس AB (بخش نخست)بخشی از فیلم آموزشی این مجموعه:

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فیلم آموزش الکترونیک2

فیلم آموزش الکترونیک2

نام فیلم آموزشی: الکترونیک2

مدرس: ایمان قطبی

محل تدریس: -