جدید مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت نمایش بزرگتر

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

محصول جدید

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن) نموده است.

جزییات بیشتر

30,000 تومان

اطلاعات بیشتر

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن) نموده است.
با توجه به منابع پراکنده  برای دانشجویان و مهندسانی که در رشته های مهندسی نفت مشغول به تحصیل میباشند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب و جزوات اساتید دانشگاه های مهم کشور(دانشگاه صنعت نفت اهواز - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشگاه صنعتی شریف و ...) نموده است .

»» این مجموعه شامل 2 بخش می باشد:
1. مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن)
2. مجموعه کتب و جزوات انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن)


بخش اول:
مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن)
الف) مجموعه جزوات اساتید مطرح کشور

حفاری 1 - 2:
          حفاری1: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          حفاری1: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری1: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - ضعیف) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: دکتر شهبازی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          حفاری1: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری1: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: مهندس ابراهیم زاده (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر کامیار احمدی (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          حفاری1.2: دکتر کریمی - دانشگاه شهید باهنر کرمان (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری2: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری2: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری2: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          حفاری2: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری2: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری: مهندس ربیعی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری: مهندس ترکی (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          حفاری (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          کنترل فوران چاه: مهندس سرشوق - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
سیمان و گل حفاری:
          سیمان حفاری: مهندس صالحی کسایی - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          سیمان حفاری: دکتر مقدسی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          سیمان حفاری: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          سیمان حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)   جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          سیمان حفاری: (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          گل حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          گل حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          گل حفاری: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          گل حفاری: مهندس آشنا (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          گل حفاری: (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
نمودارگیری چاه (چاه پیمایی):
          نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی - دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی - دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          نمودارگیری چاه: دکتر رضایی (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          نمودارگیری چاه: دکتر نوروزی - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: دکتر خاکسار - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: دکتر آبدیده (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: مهندس حیدری - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          نمودارگیری چاه: مهندس نادری (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          نمودارگیری (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
چاه آزمایی:
          چاه آزمایی: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - ضعیف) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          چاه آزمایی: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه3)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          چاه آزمایی: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          چاه آزمایی: دکتر هجری - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: دست نویس - خوب)
          چاه آزمایی: مهندس پیرامون (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
اسیدکاری:
          اسیدکاری: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          اسیدکاری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          اسیدکاری: مهندسی قبادی (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری:
          بهره برداری: دکتر امین شهیدی - دانشگاه فردوسی مشهد (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه1) (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه2) (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه3) (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          بهره برداری: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          بهره برداری: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          بهره برداری: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          بهره برداری: مهندس قبادی - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: دست نویس - خوب)
          بهره برداری: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          ازدیاد برداشت: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          بهره برداری (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
مخازن 1 - 2:
          مخازن1: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مخازن1: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن1: دکتر مسیحی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          مخازن1: دکتر شهبازی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مخازن1: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          مخازن2.1: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن2: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مخازن2: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          آسیب مخازن: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          شبیه سازی مخزن: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن شکافدار: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب) جدید
          مخازن ترکدار و مکانیسم های حاکم بر آن ها (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          تقسیم بندی مخازن و سیالات نفتی
          ازدیاد برداشت بروش میکروبی  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
خواص سنگ:
          خواص سنگ: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر سالاریه - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس مجدی یزدی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس بهاری مقدم (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس - خوب)
          خواص سنگ - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس (کیفیت: دست نویس - خوب)
          خواص سنگ - دانشگاه آزاد (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
خواص سیالات:
          خواص سیالات: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سیالات: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          خواص سیالات: دکتر نجیبی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سیالات: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سیال مخزن (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
مکانیک سیالات 1 - 2:
          مکانیک سیالات1 - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          مکانیک سیالات1 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مکانیک سیالات1: دکتر سامانی - دانشگاه شهید چمران اهواز (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مکانیک سیالات2 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
زمین شناسی و ژئوفیزیک:
          سنگ های رسوبی: دکتر ربانی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ژئوفیزیک اکتشافی: دکتر پیروز - دانشگاه صنعتی شاهرود (کیفیت: دست نویس - خوب)
          زمین شناسی عمومی (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی عمومی (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          زمین شناسی نفت: دکتر بهرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت: دکتر امیربختیار (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت: دکتر مقتدری (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          زمین شناسی ساختمانی  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی ساختمانی: دکتر حسنی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
          زمین شناسی ساختمانی: دکتر احتشام زاده - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب) جدید
          زمین شناسی ساختمانی: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مکانیک سنگ (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ژئوتکنیک (کیفیت: تایپ شده - خوب)
انتقال حرارت ، جرم و کنترل فرآیند:
          انتقال حرارت - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          انتقال حرارت: دکتر نبهانی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          انتقال جرم: دکتر جامی الاحمدی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          انتقال جرم: دکتر منطقیان (کیفیت: دست نویس - خوب)
          انتقال جرم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          کنترل فرآیند - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          کنترل فرآیند - دانشگاه آزاد تهران جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          کنترل فرآیند : دکتر میرزاده (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترمودینامیک ، موازنه مواد و انرژی:
          ترمودینامیک1  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ترمودینامیک1 - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
         موازنه مواد و انرژی: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
ریاضیات:
          ریاضی 1 : استاد شهشانی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 1,2 - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ریاضی 1,2: دکتر نیکوکار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ریاضی 1: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 2: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 2: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ریاضی 2 : استاد شهشانی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ریاضیات مهندسی - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضیات مهندسی: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          کاربرد ریاضیات: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          کاربرد ریاضیات: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)

ب) مجموعه کتب فارسی
لغتنامه اصطلاحات مهندسی حفاری: مهندس پاکباز  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
لغتنامه اصطلاحات دکل حفاری: مهندس پاکباز  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
اجزای دکل حفاری جدید
کتاب مهندسی نفت  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی (فصل اول) Applied Drilling Engineering
ترجمه فارسی کتاب Reservoir Engineering Handbook - Tarek Ahmed ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین (Mc Cain) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
آناليز ديناميكي رشته  حفاري: مهندس مردان ... اطلاعات بیشتر+دریافت
اصول مهندسی حفاری: مهندی مرادی - مناطق نفت خیز جنوب جدید
آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه: جواد عبیات - شرکت ملی حفاری جدید
روش های حفاری
حفاری انحرافی: شرکت ملی حفاری
مهندسی مته های حفاری: مهندس عبدالمجید حیدری
مته های حفاری: شرکت ملی حفاری
مته های حفاری،انواع و کاربردها
اصول چاه پيمايي پيشرفته: دكتر قاسم العسكري
چاه پیمایی: دکتر رمضی
مبانی چاه پيمايي: بهرام موحد  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
مبانی چاه آزمایی G.Bourdaroty: ترجمه غلامحسن زورمند-محمدحسین زارعیان  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
تفسیر و تحلیل لاگ: مناطق نفت خیز جنوب جدید
ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی: غلامعلی قرباندخت - مناطق نفت خیز جنوب جدید
دستگاه حفاري دوراني و اجزای آن: شركت ملی حفاري
عملیات تکمیل و تعمیر چاه: علی محمد رمضانپور ... اطلاعات بیشتر+دریافت
عملیات تکمیل و تعمیر چاه2
عملیات مغزه گیری
فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
آزمایش شیرهای فورانگیر: رضا سلطانی-احمد بقالان
طراحی لوله جداری (Casing design)
شناخت و عملیات گل حفاری: تقی فرهادیان بابادی
تجهیزات درون چاهی
مهندسي بهره برداري: مهندس لياقت
اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی: دکتر وطنی
زمين شناسي ايران: دكتر درويش زاده
زمین شناسی: شرکت ملی حفاری
زمین شناسی ساختمانی: دکتر محسن پورکرمانی-مهندس گرگین رحمانی  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
چينه شناسي پروتروزوئيك و پالئوزوئيك حوزه زاگرس: دكتر مطيعي
خوردگی در صنعت نفت و حفاری: مهندس مردان
مهندسي خوردگي و حفاظت از فلزات: دكتر فرزام
زبان انگلیسی عمومی: موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ... اطلاعات بیشتر+دریافت
آموزش 504 وازه کاربردی در زبان انگلیسی: رضا دانشوری   ... اطلاعات بیشتر+دریافت
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی نفت: دکتر محمود فرخ پی ... اطلاعات بیشتر+دریافت


بخش دوم: مجموعه کتب و جزوات انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن)
الف) مجموعه جزوات دانشگاه های مطرح خارج از کشور
Drilling Engineering - Heriot Watt University
Introduction to Reservoir Engineering - Calgary university
Petroleum Recovery - Leoben University
Reservoir Petrophysics - A&M texas
Reservoir Fluids - Leoben University
Well logging , Formation Evaluation - Heriot Watt University
Well Test Analysis - Heriot Watt University
و ...

ب) مجموعه کتب انگلیسی

Advanced Blowout & Well Control -Grace
Applied Drilling Engineering
Applied Open Hole Log Analysis -James Brock
Applied Petroleum Reservoir Engineering -Craft
Applied Reservoir Engineering Vol1 - Smith
Applied Reservoir Engineering Vol2 - Smith
Basic Applied Reservoir Simulation -AbouAlqasim
Composion And Properties Of Drilling -Darley
corrosion in oil industry
Drilling Eng Workbook -Baker Hughes
Drilling Fluids Manual -Amoco
Drilling Fluids Manual -ava
Drilling Fluids Processing Handbook -ASME
Energy Technology and Directions for the Future -Fanchi
Engineering Rock Mechanics -Harrison
Enhanced Oil Recovery - Willhite
Experimental Reservoir Engineering -Abtahi
Flow Of Fluids through Porous Materials - Collins
Fluid Flow in Porous Media -Heinemann
fracture reservior -firoozababadi
Fundamentals of Formation Testing -Schlumberger
Fundamentals Of Fractured Reservoir Engineering - Van Golf
Fundamentals of Reservoir Engineering - Dake
Gas Well Testing Handbook -Chaudhri
Handbook of Porous_Media -Kambiz Vafai
Horizontal Well Technology - Joshi
Hydrocarbon Phase Behavior -Ahmed Tarek
Introduction to Well Testing -Schlumberger
Microbial Enhanced Oil Recovery-1989-gPG
modern well test analysis -Horne
Multicomponent, Multiphase Flow -Wingard
Multiphase Flow in Fracture Porouse Media - Firoozabadi
Multiphase Flow in Well -James P.Brill
Natural Gas Engineering Handbook - Guo
Natural Reservoir Engineering - Ikoku
Naturally Fractured Reservoirs - Aguilera
Oil Field Chemicals - Fink
Oil Reservoir Engineering - Pirson
Oil Well Testing Handbook - Chaudhry
Petroleum Biotechnology -Duhalt
petroleum eng -Ghalambour
Petroleum Engineering Principles and Practice -Archer
Petroleum Geology of the South Caspian Basin -Buryakovsky
Petroleum Production Engineering -Boyun Guo
Petroleum Production Systems -Michael J. Economides
Petroleum Recovery - Heinemann
Petroleum Reservoir Engineering physical properties -Amyx
Petroleum Reservoir Simulation A Basic Approach - AbouKasem
Petroleum Well construction -Wiley
Petrophysics -Tiab
Pressure Buildup and Flow Tests in Wells -Matthews
Principles of Applied Reservoir Simulation -Fanchi
production operation1 -Allen
production operation2 -Allen
Properties of Petroleum Reservoir Fluids - Burcik
PVT and Phase Behavior of Petroleum - Danesh
Relative Permeability of Petroleum Reservoir -Honarpour
Reservoir Engineering Handbook -Ahmed Tarek
Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs - Saidi
Reservoir engineering -Zolotukhin
Reservoir Fluids - Heinemann
Reservoir Formation Damage -Faruc Civan
Reservoir Stimulation -Economides
Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas
The Matematics of Reservoir Simulation - Siam
The Properties of Petroleum Fluids -McCain
Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoir - Firoozabadi
Thermodynamics Solution -van ness
Upscaling Multiphase Flow in Porous Media -Das
Well Engineering & Construction -Hussain Rabia
Well Testing - Heinemann
Well Testing Interpretation Methods - Bourdarot
Well Testing -John Lee
و ...

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن) نموده است.